Altres
18/07/2018

Bases legals del concurs (Eclipsi lunar)

Terres de Vidalba, SL – Dimecres, 18 de Juliol de 2018

1.- EMPRESA ORGANITZADORA DE LA PROMOCIÓ. L'empresa Terres de Vidalba, SL amb domicili a Plaça de la Llibertat, 6, 3r-1a, 43201, Reus i CIF B43519727 organitza amb fins promocionals el sorteig d’un tast de vins nocturn el dia 27 de juliol de 2018 – nit d’eclipsi lunar (en endavant, "la Promoció").

2.-DATA D'INICI I DATA DE FINALITZACIÓ. La Promoció s'iniciarà el dia 18 de juliol de 2018, i finalitzarà el dia 23 de juliol de 2018 a les 23:59.

3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ.
Els requisits de participació seran els següents: - Podran participar al sorteig aquelles persones que siguin majors de 18 anys. El premi, un tast de vins nocturn el dia 27 de juliol de 2018 – nit d’eclipsi lunar.

La mecànica de la promoció consisteix en:

1.- marcar amb un M'AGRADA el post del sorteig

2.- seguir la pàgina de Facebook @terresdevidalba i/o instagram @terresdevidalbapriorat

3.- fer un comentari etiquetant l’amic o amiga amb qui vols compartir l’experiència.

4.- CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PREMIS Es triarà 1 guanyador i 1 suplent a través d'un sorteig aleatori a Sortea2 el dia 24 de juliol del 2018. El guanyador obtindrà com a premi 1 tast de vins per a dues persones. El premi no podrà canviar-se en cap cas pel seu valor monetari, ni per cap altre tipus de producte. Si l’activitat s’ha d’anular per causes climatològiques es bescanviarà el premi per un tast de vi diürn en cap de setmana, a concretar les dates amb els guanyadors. La publicació del guanyador es farà a les xarxes socials.

5.- DESCALIFICACIONS I PENALITZACIONS Si s'evidenciés que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits en les Bases, o les dades proporcionades per participar no fossin vàlides, la seva participació es considerarà nul•la i quedaran automàticament exclosos de la promoció perdent tot dret sobre els premis atorgats en virtut d’aquesta Promoció. S'exclourà al guanyador que no responguin a la comunicació del seu premi en un termini de 24 hores.

6.- PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS No es permetran comentaris o opinions el contingut es consideri inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que poguessin vulnerar drets de tercers. Tampoc es permetran comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. No ens responsabilitzarem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els participants en la Promoció, i que en qualsevol moment puguin ferir la sensibilitat d'altres participants.

7.- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT A títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilitzem de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present Promoció, així com tampoc ens responsabilitzem a l'ús que faci el guanyador respecte del premi que obtingui d'aquesta Promoció. No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que puguin impedir la realització de la promoció o el gaudi total o parcial del premi.

8.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals? Terres de Vidalba, S.L. tracta la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol•licitats, atendre a les seves consultes així com l'enviament de la nostra Newsletter i comunicacions comercials i promocionals relacionades amb els nostres serveis per carta, telèfon, correu electrònic, SMS / MMS, o per altres mitjans de comunicació electrònica.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades? Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Terres de Vidalba, SL . estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol•licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, Terres de Vidalba, SL . deixarà de tractar les dades, salvo per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com la portabilitat de les seves dades, que pot exercir en l'adreça del responsable o a: info@terresdevidalba.com.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat a qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades? Identitat: Terres de Vidalba, SL. Adreça postal: Plaça de la Llibertat, 6, 3r-1a, 43201, Reus. Correu electrònic : info@terresdevidalba.com

9.- DRETS D’IMATGE Els/les guanyadors/es accepten que Terres de Vidalba enregistri la seva experiència (text, fotos i/o vídeos), i utilitzi aquests recursos per a comunicar i concloure la promoció realitzada amb aquest concurs o en futures promocions.

10.- CANVIS Reservat el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels participants en la Promoció.

11.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei espanyola. Seran competents per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués plantejar-se en relació amb la validesa, interpretació o compliment d'aquestes bases els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Reus.