Altres
12/12/2022

BASES LEGALS DE PARTICIPACIÓ EN LA PROMOCIÓ DEL LOT DOBLE

Terres de Vidalba, SL – Dilluns, 12 de Desembre de 2022

BASES LEGALS DE PARTICIPACIÓ EN LA PROMOCIÓ

1.- EMPRESA ORGANITZADORA DE LA PROMOCIÓ L’Empresa Terres de Vidalba, S.L. amb domicili a la plaça Llibertat, 6, 43201 - Reus i número identificatiu B43519727 organitza amb finalitats promocionals el sorteig (d'ara endavant, “la Promoció”) d'àmbit a Espanya Península, a desenvolupar a través d'Internet, exclusiu per a usuaris residents a Espanya Peninsular i majors d'edat d'acord amb el que es disposa en l'apartat de condicions per a participar.

2.- DATA D'INICI I DATA DE FINALITZACIÓ La Promoció s’iniciarà el dia 12 de desembre de 2022, a les 18.00 hores, i finalitzarà el dia 31 de desembre de 2022, a les 23.59 hores. L'Empresa es reserva la facultat de no procedir a dur a terme l'acció promocional si per a la data reflectida de començament de la mateixa no s'ha registrat una participació superior a 100. D'igual manera, l'Empresa podrà estendre la terminació de l'acció promocional per UNA (1) setmana més, sent la nova data de finalització el 7 de gener de 2023, a les 23.59 hores en cas que es registri un número major de participació a 500.

3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ És important subratllar que la participació en el Concurs suposa l'acceptació incondicional i el respecte del que es disposa en les presents Bases Legals. Els requisits de participació seran els següents: Podran participar aquelles persones que resideixin a Espanya Peninsular i siguin majors de 18 anys. Només podran participar aquells participants que tinguin un perfil verídic a Instagram. Les dades personals amb els quals els participants emplenin el formulari d'inscripció hauran de ser dades veraces. Els Participants només podran inscriure's una vegada en la present promoció.

La mecànica de la Promoció consisteix en: 1. Seguir el compte d'Instagram @terresdevidalba.priorat 2. Donar un m’agrada a la publicació de la Promoció a Instagram 3. Etiquetar en comentaris a 1 persona amb la qui el participant compartiria el premi doble. Es pot participar tantes vegades com es desitgi però sense repetir les persones mencionades en cada comentari.

4.- CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PREMIS Es triarà 1 guanyador el dia 2 de gener de 2023 mitjançant sorteig de manera aleatòria a través de la plataforma Sortea2. Sortea2 és una plataforma que garanteix la transparència del resultat del sorteig i el resultat és inalterable per l'organitzador del sorteig. El guanyador, i la persona etiquetada en el comentari guanyador, obtindran com a premi: 1 ampolla de vi TOCS 2007 o 2009 (75cl), 1 ampolla de vi Vidalba 2016 (75cl), 1 ampolla de vi No t’ho diré blanc 2018 (75cl), 1 ampolla de vi No t’ho diré rosat 2020 (75cl) i 1 salsa dolça gelificada de tOCS (150gr). El guanyador podrà contactar amb l'Empresa durant el termini de 15 dies a comptar des de la data en la qual s'anunciï en el perfil social de la marca o escrivint al següent email: info@terresdevidalba.com. En cas que en el termini estipulat no es produís tal contacte es procedirà a assignar un altre guanyador i així successivament. La celebració del sorteig, així com la concessió del premi queden subjectes a la normativa fiscal vigent.

5.- LIMITACIONS Si s'evidenciés que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits en les Bases, o les dades proporcionades per a participar no fossin vàlides, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la Promoció, perdent tot dret sobre els premis atorgats en virtut d'aquesta Promoció. No podran participar en la Promoció les següents persones: (i) Els treballadors per compte d'altri empleats a TERRES DE VIDALBA, S.L.; (ii) Les persones físiques que participin directament o indirectament en el capital de TERRES DE VIDALBA, S.L.; (iii) Qualsevol altra persona física que hagi participat directament o indirectament en l'organització d'aquest Concurs o hagi estat involucrat directament o indirectament en la seva preparació o desenvolupament (proveïdors, etc.). El premi lliurat no serà transferible ni susceptible de canvis, alteracions o compensacions a petició dels Participants, no podent ser canviat per qualsevol altre producte ni per diners. TERRES DE VIDALBA, S.L. es reserva el dret, si concorre justa causa i prèvia comunicació en legal forma, d'efectuar qualsevol canvi, suspendre o ampliar aquesta Promoció. Correran a compte i càrrec del guanyador qualsevol càrrega fiscal o tributària que l'acceptació del premi pogués suposar-li, així com qualsevol altra despesa derivada de la promoció que no estigui expressament assumida per TERRES DE VIDALBA, S.L. en les presents Bases Legals. S'estableix un termini de QUINZE (15) dies naturals des de la data de la concessió del premi, per a efectuar qualsevol reclamació motivada. TERRES DE VIDALBA, S.L. es reserva, en cas d'obligada necessitat, el dret de substituir el premi per un altre de similars característiques.

6.- PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS No es permetran comentaris o opinions el contingut de les quals es consideri inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que poguessin vulnerar drets de tercers. Tampoc es permetran comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. No ens responsabilitzarem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els participants en la Promoció, i que en qualsevol moment poguessin ferir la sensibilitat d'altres participants. Qualsevol intent d'entorpir el bon desenvolupament del Concurs ja sigui per intervenció humana o mitjançant un autòmat donarà lloc a la desqualificació immediata del participant anul·lant-se la seva candidatura.

7.- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT A títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilitzem de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol cap altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present Promoció, així com tampoc ens responsabilitzem de l'ús que faci el participant respecte del premi que obtingui d'aquesta Promoció, i no assumeix cap responsabilitat per cap mal o perjudici de qualsevol tipus que poguessin patir els Participants, guanyador o tercers. No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que poguessin impedir la realització de la Promoció o el gaudi total o parcial del premi. En cas que aquesta Promoció no pogués realitzar-se, bé per fraus detectats en aquesta, errors tècnics, o qualsevol altre motiu que no estigui sota el control de TERRES DE VIDALBA, S.L. i que afecti el normal desenvolupament del Concurs, ens reservem el dret a cancel·lar, modificar, o suspendre la mateixa, incloent-hi la pàgina web de participació.

8.- INSTAGRAM La promoció no està patrocinada, avalada, administrada ni associada de cap manera a Instagram pel que els Participants alliberen a Facebook de tota responsabilitat pels eventuals danys que es derivin d'aquesta.

9.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS L'Empresa responsable del tractament de les seves dades és TERRES DE VIDALBA, S.L. amb domicili a la plaça Llibertat, 6, 43201 - Reus i número identificatiu B43519727. TERRES DE VIDALBA, S.L. es pren molt de debò la protecció de la seva privacitat i de les teves dades personals. Per tant, la teva informació personal es conserva de manera segura i es tracta amb la màxima cura. De conformitat amb el que s'estableix en la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, i concretament en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, cada Participant, amb l'acceptació d'aquestes Bases Legals consent que les dades personals facilitades per a la participació en aquest concurs siguin incorporats a un fitxer titularitat de TERRES DE VIDALBA, S.L. per a tramitar la participació en el concurs i per a comunicar-li el premi en cas que resultés Guanyador. L'informem que les seves dades personals de contacte seran utilitzades per a les següents finalitats:

Contactar amb el guanyador del sorteig per a enviar el premi Compliment de l'obligació legal per part del responsable del tractament Gestió, estudi i resolució de consultes efectuades a través de la web

Els Participants garanteixen que les dades personals facilitades són veraces i es fan responsables de comunicar a TERRES DE VIDALBA, S.L. qualsevol modificació d'aquests. TERRES DE VIDALBA, S.L. es reserva el dret a excloure de la present promoció a tot Participant que hagi facilitat dades falses. Es recomana tenir la màxima diligència en matèria de Protecció de Dades mitjançant la utilització d'eines de seguretat, no podent-se responsabilitzar a TERRES DE VIDALBA, S.L. de sostraccions, modificacions o pèrdues de dades il·lícites.

Els Participants tenen dret a (i) accedir a les seves dades personals, així com a (ii) sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió, (iii) sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, (iv) oposar-se al tractament de les seves dades i (v) sol·licitar la seva portabilitat. Els Participants poden exercir tots aquests drets en la següent adreça d'email info@terresdevidalba.com indicant el motiu de la seva petició.

Els Participants poden també, enviar la seva petició per correu ordinari a la següent adreça: plaça Llibertat, 6, 43201 - Reus, Tarragona, Espanya. Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, el Participant tindrà dret a presentar una reclamació davant una Autoritat de Control, en particular en l'Estat membre en el qual tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, en cas que consideri que el tractament de les seves dades personals no és adequat a la normativa, així com en el cas de no veure satisfet l'exercici dels seus drets. L'Autoritat de Control davant la qual s'hagi presentat la reclamació informarà el reclamant sobre el curs i el resultat de la reclamació.

10.- CANVIS Ens reservem el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels participants en la Promoció.

11.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei espanyola. Seran competents per a resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués plantejar-se en relació amb la validesa, interpretació o compliment d'aquestes bases els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Reus.