ENVIAMENT GRATUÏT A PARTIR DE 98€

El procés de compra 

Els usuaris podran veure tots els productes del portal i podran comprar-los mitjançant l’ús  d’una cistella virtual, on l’usuari afegirà aquells productes que l’interessin. El procés  consistirà en fer clic al botó ‘Afegir a la cistella’ o similar. 

Quan l’usuari decideixi que ja compta amb tots els productes o serveis que desitja adquirir,  podrà iniciar la tramitació de la comanda, ja sigui amb l’opció ‘Cistella’ o similar, on podrà  comprovar els productes o serveis continguts o amb l’opció de ‘Passar per Caixa’ o similar  on podrà ja veure el total de la compra realitzada, els impostos associats, així com els  costos de transport, si n’hi ha. 

Posteriorment l’usuari tindrà l’opció d’escollir entre diferents possibilitats de pagament i  finalment realitzar el pagament segons la passarel·la escollida, confirmant en pantalla la  informació de la comanda i enviant un correu electrònic a l’adreça de l’usuari per així  confirmar l’operació. 

Es pot pagar mitjançant targeta de crèdit o dèbit. 

El preu dels productes estarà expressat en euros i inclourà l’impost sobre el valor afegit  (IVA). 

En el cas del pagament mitjançant targeta Visa o de dèbit, el titular del web no té accés a  les dades bancàries vinculades al compte de l’usuari que utilitzi per a la realització d’aquest  pagament. El titular del web no coneix ni registra aquestes dades en cap moment en tota  l’operació de pagament. 

Finalitzat el procés de compra, l’usuari rebrà a l’adreça de correu electrònic subministrada  anteriorment durant el procés de registre un resum de la compra realitzada detallant la  data, la relació de productes o serveis, el preu, la forma d’enviament i el número de  comanda. 

Condicions d’enviament 

El titular del web s’obliga a enviar els productes o serveis contractats dins de l’àrea  coneguda com Espanya Peninsular. No s’enviarà fora d’aquest territori establert. 

És possible que la compra de determinats productes o serveis estigui subjecte a despeses  d’enviament. Aquestes despeses d’enviament quedaran reflectides de forma clara abans  de realitzar el pagament. 

El titular del web tindrà cura de que l’enviament arribi al destinatari en perfectes  condicions. 

El titular del web no pot fer-se càrrec de possibles demores en el lliurament del producte o  servei contractat, degut a causes no imputables al titular del web i per casos de força  major o de caràcter fortuït.

L’entrega del producte o servei es lliurarà en el domicili que l’usuari esculli. El titular del web  no assumirà cap responsabilitat en cas que aquest producte o servei no es pugui lliurar a  causa de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades per l’usuari a aquest efecte. 

Si el destinatari del producte o servei no es trobés a casa en el moment del lliurament  s’acordarà amb l’empresa de transport una nova entrega en el domicili del destinatari o en  una nova direcció. Transcorreguts 7 dies hàbils des del primer intent de lliurament, sense  que la comanda s’hagi pogut lliurar, aquesta serà retornada al seu origen. Això comportarà  l’extinció del contracte establert, alliberant a les parts. 

Els terminis d’enviament diferiran en funció del codi postal del destinatari. Per regla general  els enviaments es completaran en les següents 72 hores a les que el producte hagi sortit  de les nostres instal·lacions. 

Dret de desistiment 

Segons estipula l’article 102 d) del Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre pel  qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, i  altres lleis complementàries, el comprador disposa d’un termini de 14 dies naturals després  de la recepció del producte per exercir el dret de desistiment sense haver de justificar  raons o tenir cap sanció. 

L’usuari (comprador) haurà de contactar amb el titular del web i manifestar la seva intenció  d’exercir el seu dret al desistiment dins el termini estimat i procedir a la devolució del  producte segons les formes que per tal procés acordin. 

El titular del web reemborsarà totes les sumes pagades per l’usuari. No obstant això, l’usuari  assumirà el cost de la devolució del producte. 

Un cop realitzada la devolució, el titular del web comprovarà que els productes o serveis  retornats es troben en perfecte estat i procedirà a l’abonament de les quantitats en un  termini màxim de 14 dies naturals. Si un producte no compta amb el seu embalatge original,  podrà patir una depreciació.

Devolucions 

Si vols tornar el producte per la raó que sigui, ho hauràs de fer en un termini de 14 dies  naturals des del moment en que t’arriba a casa. Per procedir a la seva devolució, el  producte haurà d’estar en perfecte estat, nou i sense haver estat usat, més enllà de  comprovar el correcte funcionament i bon estat del producte. A més, haurà de comptar  amb tots els elements que componen el producte, sense faltar cap peça, element,  accessori, manual…  

Si el producte no té el seu embalatge original, podrà patir una depreciació.  

Per procedir a la devolució és convenient enviar un email info@terresdevidalba.com  indicant el número de comanda o, el producte que es vol tornar. Així, començarà el procés  de devolució. El producte s’enviarà a la següent adreça: 

Terres de Vidalba, SL 

Partida Foreses, s/n 

43376 Poboleda (Tarragona) 

ESPANYA 

Serà responsabilitat del comprador el lliurament a l’empresa de transport o de missatgeria  el producte a retornar, així com del seu correcte embalat per al transport. Les despeses de  l’enviament sempre aniran a càrrec de comprador. 

Un cop rebut el producte a les nostres oficines, comprovarem que compleix les condicions  per acollir-se al dret de desistiment. Si tot és correcte, en el termini màxim de 14 dies  naturals es procedirà a la devolució de l’import pagat pel producte que es torna.