ENVIAMENT GRATUÏT A PARTIR DE 98€

Condicions generals 

Som conscients del valor de la seva informació personal i, per això, ens esforcem a protegir  la privacitat dels nostres usuaris. 

De conformitat amb el que estableix el Reglament de la UE 2016/679 (des d’ara RGPD) de  27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament  de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, li informem que totes les dades  personals facilitades, així com la seva adreça de correu electrònic seran tractades de  conformitat amb l’article 13 de l’esmentat Reglament per tal de permetre conèixer la nostra  política de privacitat, comprendre com es tracta la seva informació personal quan navega  pel nostre web i, si s’escau, donar el seu consentiment per al tractament de les seves  dades personals de forma expressa i informada. 

La informació i les dades facilitades per vostè seran tractades de conformitat amb les  disposicions del RGPD i es basarà en els principis de legalitat, equitat, transparència,  limitació de la finalitat del tractament, minimització de les dades, exactitud, integritat i  confidencialitat. 

El responsable del tractament de les seves dades és Terres de Vidalba, SL, amb domicili  social a la Plaça Llibertat, 6, 3-1 – 43201 Reus. 

L’informem que tractarem únicament les dades personals que siguin estrictament  necessàries per a la correcta navegació pel web i per millorar l’experiència de l’usuari.  També l’informem que les dades recollides poden ser utilitzades per l’enviament de  comunicacions comercials que puguin ser del seu interès. 

Podrà exercir el dret d’oposició a rebre aquests comunicats enviant un correu electrònic a  l’adreça info@terresdevidalba.com amb l’assumpte: Baixa de la llista de distribució 

En qualsevol moment, podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, limitació, cancel·lació i  portabilitat respecte a les seves dades personals mitjançant comunicació a l’adreça  d’email especificat anteriorment. 

L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari. Això no obstant, podran ser  executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat. En aquest  cas, s’haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de la persona  interessada. 

Finalitats del tractament 

La finalitat de la recollida i incorporació de les dades, amb el seu consentiment exprés, té  les següents finalitats: 

Enviament de comunicacions comercials sobre productes i serveis. Gestió comercial i administrativa dels clients. 

Recollida i publicació de valoracions sobres productes i serveis.

Respondre a les sol·licituds d’informació dels clients. 

Anàlisi d’usabilitat de la pàgina web per a la millora dels nostres serveis. Elaboració de perfils comercials dels usuaris. 

Si un usuari considera que hi ha un problema amb la forma en què s’estan fent servir les  seves dades, pot dirigir les seves reclamacions al responsable de seguretat o a l’autoritat  de protecció de dades que correspongui, sent l’Agència Espanyola de Protecció de Dades  la indicada en el cas d’Espanya. 

Conservació de les Dades 

Les dades desagregades seran conservades sense termini de supressió. Pel que fa a les  dades de clients, el període de conservació de les dades personals variarà en funció del  servei que el client contracti. En qualsevol cas, serà el mínim necessari, i pot mantenir-se  fins a 10 anys. 

Els usuaris de llistes de correu o els enviats directament per l’empresa a pàgines o perfils  de xarxes socials es conservaran fins que l’usuari retiri el consentiment o finalitzi la  contractació dels serveis. 

Les dades de candidats que enviïn el seu currículum vitae, seran emmagatzemats durant  un màxim de dos anys per incorporar-lo a futures convocatòries, llevat que el candidat es  manifesti en contra. 

Comunicació d’Informació a Tercers 

No cedirem ni comunicarem a tercers les seves dades, excepte en els casos legalment  previstos o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual  amb un encarregat de tractament, i sempre d’acord amb les condicions generals  aprovades per l’usuari amb anterioritat a la contractació d’ell mateix. 

Així, al contractar els nostres serveis, l’usuari accepta que algun dels mateixos puguin ser,  total o parcialment, subcontractats a altres persones o empreses, que tindran la  consideració d’Encarregats del Tractament, amb els quals s’ha convingut el corresponent  contracte de confidencialitat, o adherit a les seves polítiques de privacitat, establertes en  les seves respectives pàgines web. 

També accepta que algunes de les dades personals recollides siguin facilitades a aquests  Encarregats del Tractament, quan sigui necessari per a l’efectiva realització del servei  contractat. L’usuari podrà negar-se a la cessió de les seves dades als encarregats del  Tractament, mitjançant petició escrita, per qualsevol dels mitjans anteriorment  referenciats. 

Confidencialitat 

La informació subministrada pel client tindrà, en tot cas, la consideració de confidencial,  sense que pugui ser utilitzada per a altres fins que els relacionats amb els serveis  contractats o productes adquirits. De la mateixa manera ens obliguem a no divulgar ni 

revelar informació sobre les pretensions del client, els motius de l’assessorament sol·licitat  o la durada de la seva relació amb aquest. 

Aquesta política de privacitat i de protecció de dades podrà variar en funció dels canvis de  normativa i jurisprudència que es vagin produint, i és responsabilitat del titular de les dades  la lectura del document actualitzat, amb vista a conèixer els seus drets i obligacions.